15 Aralık 2016 Perşembe

Fiscal days Calculation - Leap Years 1800 - 2400


1804 1904 2004 2104 2204 2304
1808 1908 2008 2108 2208 2308
1812 1912 2012 2112 2212 2312
1816 1916 2016 2116 2216 2316
1820 1920 2020 2120 2220 2320
1824 1924 2024 2124 2224 2324
1828 1928 2028 2128 2228 2328
1832 1932 2032 2132 2232 2332
1836 1936 2036 2136 2236 2336
1840 1940 2040 2140 2240 2340
1844 1944 2044 2144 2244 2344
1848 1948 2048 2148 2248 2348
1852 1952 2052 2152 2252 2352
1856 1956 2056 2156 2256 2356
1860 1960 2060 2160 2260 2360
1864 1964 2064 2164 2264 2364
1868 1968 2068 2168 2268 2368
1872 1972 2072 2172 2272 2372
1876 1976 2076 2176 2276 2376
1880 1980 2080 2180 2280 2380
1884 1984 2084 2184 2284 2384
1888 1988 2088 2188 2288 2388
1892 1992 2092 2192 2292 2392
1896 1996 2096 2196 2296 2396

2000


2400

30 Ocak 2016 Cumartesi

batch dosyası (.bat) ile DNS değiştirme

senaryo şu: dns yazmayı ya da değiştirmeyi bilmeyen son kullanıcı bat dosyasını çalıştırarak birden fazla dns adresini işletim sistemine yazmış oluyor. senaryonun zor olan tarafı bütün ağ kartlarına dns yazmamak ve wifi veya ethernet olmasına bakmaksızın varsa her iki kart için de dns adreslerini devreye almak.
Biraz araştırınca windows işletim sisteminin dns adreslerini virgül ile ayırarak registry de tuttuğunu görüyorum; aşağıdaki gibi


bu NameServer ayarları birden fazla kart için geçerli ki biz hepsini değiştirirsek işletim sisemi vpn yada taşınabilir 3g ayarlarını bozmuş olur, o yüzden registry de bulunan aşağıdaki anahtarları tek tek iterate etmek gerekiyor, gezmeliyiz yani; Belki 3 interface var belki de benim işletim sistemimde olduğu gibi 13 tane, bu anahtarlar registry de system altında bulunuyor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfacesasıl amaca geri dönersek bat dosyası yazmalı ve bu bat dosyası ile bütün anahtarları gezmeli, eğer değiştirmemiz gereken bir interface ise değiştirmeliyiz.
aşağıda kodu paylaşıyorum, zorluk çıkaran noktalar bat file içinde loop yaparken değişken atama yöntemi set item=%%a ifadesine izin vermiyor. bunu yapabilmek için SET "item=%item%" yazmak gerekiyor. ben interface leri gezerken DhcpServer anahtarıını hedef aldım yani DhcpServer anahtarında benim beklediğim bir değer varsa o anahtarın üstündeki registry dalını referans olarak sub prosedüre yönlendirip registry value sunu değiştiriyorum. exit /b ifadesi olmadan loop u tamamlamıyor ve anahtarı aşağıdaki örnekte birden fazla değğiştiriyor ama gayet sağlıklı çalışıyor.
batch yazmanın bazı zorlukları var ki burada onlardan bazılarına rastlanıyor: klasik yazılım geliştirme kavramları tam olarak uymuyor ama bat dosyalar olmasa windows işletim sisteminde ciddi sıkıntılar da yaşardık.

@echo off
Setlocal EnableDelayedExpansion
setlocal EnableExtensions
TITLE NAME SERVER DEGISTIRME
COLOR F0
ECHO.
ECHO DNS GUNCELLEME

set regVar=HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
set /P P="ISLEM YAPMAK ICIN TUSA BASINIZ"

REM regVar anahtarındaki interfaceleri gezerek dbhcpserver degiskenindeki degeri bulduğu anahtardaki
REM bulunan NameServer değerini güncelliyor.
REM değiştirilmesi gereken dns host isimleri virgülle aşağıdaki dnshostnames değişkenine atanmalı
set dhcpserver=192.168.1.1
set dnshostnames="208.67.220.220,208.67.222.222"

FOR /f "tokens=*" %%a in ('REG QUERY %regVar% ') DO (
        SET "item=%%a"
        CALL :CHECK %%a
    )
GOTO END


:CHECK
SET "item=%item%"
REM ECHO %item%
FOR /f "tokens=1-3" %%a in ('REG QUERY %item% ') DO (
   
    IF %%c equ %dhcpserver% CALL :OKFOUND %%a
)
exit /b


:OKFOUND
REM echo %1
reg add %item% /f /v NameServer /d %dnshostnames%
exit /b

:END
TIMEOUT /T 10 /NOBREAK
ECHO.
ping -n 11 127.0.0.1 > nul
EXIT